Algemene Voorwaarden

Webservant.nl

Webservant.nl is een handelsnaam van riquard.nl

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking websitebeheer en hosting tussen enerzijds Webservant.nl en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Webservant.nl uitdrukkelijk zijn aanvaard. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant blijven buiten beschouwing.
3. Alle van Webservant.nl uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Door enkele acceptatie door de klant komt derhalve geen overeenkomst tot stand.
4. Webservant.nl is eerst gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
6. De aansprakelijkheid van Webservant.nl beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan Webservant.nl bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van Webservant.nl kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen.
7. Ingeval van overmacht is Webservant.nl gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de werkzaamheden te verlangen.
8. Webservant.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Evenmin is Webservant.nl aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart Webservant.nl tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat Webservant.nl ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van Webservant.nl beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen dekking verleent, tot de waarde van de door Webservant.nl aan koper geleverde onderdelen en werkzaamheden.
maatwerk, wijziging, upgrading.
9. Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakkings- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles inclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.
10. Webservant.nl geeft voor de oplevering van websites en maatwerk aan websites aan welke prijsopgave limieten hij voor het betreffende apparaat hanteert en wat de minimale maatwerk en uitbreidings- en/of upgradingkosten zijn. Tevens geeft hij aan wat de verwachte doorlooptijd is.
11. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs hoger zal zijn dan de prijsopgave limiet, dan wordt aan de klant een gratis prijsopgave verstrekt en wordt de website pas na verkregen toestemming van de klant voor die hogere prijs aangepast of opgeleverd.
12. De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten.
13. Indien Webservant.nl niet in staat is de website binnen de opgegeven tijd op te leveren kan de klant alsdan Webservant.nl verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de aangekochte plugins en hosting pakketten per omgaande aan hem te retourneren.
14. Voor een ter beschikking gesteld tijdelijke oplossing zal een aparte tussen de klant en Webservant.nl gesloten leenovereenkomst van kracht zijn.
15. Na de werkzaamheden ontvangt de klant een servicerapport met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en aangekochte plugins en diensten.
16. Webservant.nl geeft 3 maanden garantie op de door haar uitgevoerde maatwerk, wijziging en/of upgrading.
Betaling
24. Webservant.nl hanteert prijsopgave limieten, tarieven en condities en dient deze duidelijk kenbaar te maken aan de klant alvorens tot opdracht geven wordt overgegaan.
25. Op alle door Webservant.nl in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant of factuur tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.
26. De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat Webservant.nl overgaat tot offline houden van de website zolang betaling nog niet is geschied.
27. In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal Webservant.nl aan de klant een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van € 25,=.
28. Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.
Reclames
29. Klachten betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na inontvangstneming schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij Webservant.nl te worden ingediend; in geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na inontvangstneming.

Webservant.nl,  2019, Epe

Privacy

Webservant.nl maakt gebruik van Google Analytics. Het delen van informatie is uitgezet en er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hiermee voldoet Webservant.nl aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

.